• ХАЯГ : "Гермес" төвийн 2-р давхарт.Итгэмжлэгдсэн угсрагч: 96664630
  • 91165525 91915525 91115525
Товч танилцуулга
Менежертэй холбоо барих
Сайн хашаа хөтөлбөрийн журам
 

Засгийн газрын 2016 оны 252 дугаар
        тогтоолын 2 дугаар хавсралт

“САЙН ХАШАА” ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗЭЭЛИЙН
ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. “Сайн хашаа” хөтөлбөр (цаашид “хөтөлбөр” гэх)-т заасан зорилтот бүсэд амьдарч байгаа иргэдийн амины орон сууцыг хэсэгчилсэн болон бие даасан инженерийн дэд бүтэцтэй болгох зорилгоор хөнгөлөлттэй зээл (цаашид “зээл” гэх) олгохтой холбогдсон нийтлэг харилцааг зохицуулж, зээлийн ерөнхий нөхцөлийг тогтооход энэ журмын зорилго оршино.

Хоёр. Хөнгөлөлттэй зээл олгоход
тавих шаардлага

2.1. Хөтөлбөрт оролцогч банк (цаашид “банк” гэх) дараах шаардлага хангасан байна:

2.1.2. зорилтот бүсэд салбар, нэгжтэй байх;

2.1.3. Монголбанкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг сүүлийн 1 жил аливаа зөрчилгүй хангасан байх;

2.1.4. хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилтыг бизнес төлөвлөгөөндөө тусгасан байх;

2.1.5. хөтөлбөрт оролцох хүсэлтээ албан ёсоор ирүүлсэн байх;

2.1.6. зээлийн эрсдэлийг бүрэн хариуцдаг байх;

2.1.7. зээлийн эргэн төлөлтийг үнэт цаасаар баталгаажуулсан байх.

2.2. Зээлдэгч дараах шалгуурыг хангасан байна:

2.2.1. газар өмчлөлийн гэрчилгээтэй байх;

2.2.2. аймаг, нийслэлийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд нийцүүлэн боловсруулж батлуулсан инженерийн дэд бүтцийн зураг төсөлтэй байх;

2.2.3. зээлийн эрсдэлийн болон барьцаа хөрөнгийн даатгалд хамрагдсан байх;

2.2.4. “Сайн хашаа” хөтөлбөрт заасан инженерийн хангамжийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмж суурилуулах ажлыг гүйцэтгэх хуулийн этгээдтэй гэрээ байгуулж, гүйцэтгэлийн баталгаа гаргуулсан байх;

2.2.5. аймаг, нийслэлийн барилга, хот байгуулалтын асуудал хариуцсан нэгжээс зорилтот бүсэд хамаарагдаж байгаа эсэх талаар тодорхойлолт авсан байх;

2.2.6. зээл олгох арилжааны банкнаас тавьж байгаа бусад шаардлагыг хангасан байх.

2.3. Энэ журмын 2.2.4-т заасан гүйцэтгэлийн баталгаа нь 2-оос доошгүй жилийн хугацаатай байна.

Гурав. Хөнгөлөлттэй зээлийн зориулалт

3.1. Хөнгөлөлттэй зээлийг “Сайн хашаа” хөтөлбөрт заасан зориулалтаар шаардлага хангасан иргэнд олгоно. 

Дөрөв. Зээлийн нөхцөл

4.1. Зээлийн эргэн төлөлт

Эх үүсвэрийн төрөл Иргэнд олгох зээлийн нийт дүнгээс хариуцах хувь хэмжээ

Хүү

Хугацаа (сараар)
Зээлдэгч 50% 5% 60 хүртэл
Орон нутгийн төсөв 25% 0% 60 хүртэл
Улсын төсөв 25% 0% 60 хүртэл

4.2. Оролцогч банкнаас олгох зээлийн нөхцөл

Эх үүсвэрийн төрөл Хугацаа (сараар) Хүү Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа

Банкнаас иргэнд

олгох зээл

60 хүртэл 5% Эхний  24 сар

4.3. Энэ журмын 4.1-д заасны дагуу улсын болон орон нутгийн төсвөөс хариуцах эргэн төлөлтийг зээлдэгч өөрийн хариуцсан сар бүрийн эргэн төлөлтийг хийсний дараа төлнө.

4.4. Зээлдэгч зээлийг урьдчилан төлсөн тохиолдолд оролцогч банкинд данс нээж, мөнгөн хөрөнгө байршуулах замаар улс болон орон нутгийн төсвөөс хариуцах зээлийн төлбөрийн асуудлыг зохицуулж болно.

Тав. Зээлийн санхүүжилт

5.1. Оролцогч банкнаас хөтөлбөрийн зээлд шаардлагатай хөрөнгийн тооцоо, зээлийн эх үүсвэрийн хүсэлтийг энэ журмын 4.1-д заасан хувь хэмжээгээр гаргаж санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

5.2. Энэ журмын 5.1-д заасан хүсэлтийг зээлийн хэмжээ, зээлдэгчийн тоо буюу тодорхой хугацааны давтамжтайгаар хүргүүлж болно.

5.3. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага зээл олгоход шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх зорилгоор энэ журмын 5.2-т заасан хүсэлтийг үндэслэн Засгийн газрын үнэт цаас (цаашид “ЗГҮЦ” гэх) гаргаж арилжаална.

5.4. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ журмын 5.3-т заасны дагуу ЗГҮЦ арилжаалж бүрдүүлсэн эх үүсвэрийг жилийн 1 хувийн хүүтэйгээр гэрээний үндсэн дээр оролцогч банкуудад хадгаламж хэлбэрээр байршуулна.

5.5. Оролцогч банк энэ журмын 5.3-т заасан ЗГҮЦ-ыг Монголбанкинд арилжаалж, хөтөлбөрийн зээл олгоход шаардлагатай эх үүсвэрийг бүрдүүлнэ.

5.6. Оролцогч банк энэ журмын 5.5-д заасны дагуу бүрдүүлсэн эх үүсвэрээс зөвхөн мөн журамд заасан зориулалтаар зээл олгоно.

Зургаа. Тайлан

6.1. Оролцогч банкнаас энэ журмын дагуу олгосон нийт зээл, зээлийн эх үүсвэрийн сарын тайланг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон төсөлд оролцогч төсвийн ерөнхийлөн захирагчид дараа сарын эхний 5 хоногийн дотор хүргүүлнэ.

---о0о---